ANBI

Stichting Gezinshuis Westland heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling ofwel ANBI. (RSIN 8619.94.541)

Bestuur

Het bestuur van Stichting Gezinshuis Westland bestaat uit de volgende personen:

  • Hans Ridder, voorzitter
  • Kelly van Rijn, penningmeester
  • Frank Rijneveen, secretaris

Beleidsplan

1. Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

1. Het stimuleren en financieel ondersteunen van gezinshuizen in Westland e.o.
2. Het beschikbaar stellen van o.a. speeltoestellen aan gezinshuizen in Westland e.o.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Het ontvangen van schenkingen, giften en/of legaten.
2. Het inlenen van gelden uitsluitend ten behoeve van gezinshuizen in Westland e.o.
3. Het uitlenen van de ingeleende gelden uitsluitend ten behoeve van gezinshuizen in Westland e.o. na verkregen voldoende dekkende zekerheidsrechten.
4. Alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van bovenomschreven doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee verband houden.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

2. Visie en missie

De Stichting wil met het stimuleren en financieel ondersteunen van gezinshuizen in Westland e.o. een bijdrage leveren aan de Westlandse samenleving. Gezinshuizen waar kinderen wonen zolang als nodig maar zo kort als kan. Waar kinderen uitstromen naar hun eigen gezin of naar al dan niet begeleid zelfstandigheid. Met de realisering hiervan streeft de Stichting er naar om hiermee een meerwaarde te creƫren.

3. Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door subsidies en andere bijdragen, giften/schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

4. Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en vergadert in principe drie maal per jaar. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen betreffen: het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening en de stand van zaken betreffende het uitlenen van de ingeleende gelden.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en indien en voor zover deze wel is toegekend is hier door de desbetreffende bestuursleden van afgezien.

5. Administratieve organisatie

Betalingen dienen bij de bank gefiatteerd te worden door zowel de voorzitter als de penningmeester hetgeen in het systeem bij de bank is ingebouwd.
Na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op.

6. Bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt uitgekeerd aan een door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de Stichting dan wel een algemeen nut beogende instelling.

Het Bestuur

Westland, augustus 2022